(† Equal contribution, * Corresponding)

53. White-light crosslinkable milk protein bioadhesive with ultrafast gelation for first-aid wound treatment

Qinchao Zhu†, Xuhao Zhou†, Yanan Zhang, Di Ye, Kang Yu, Wangbei Cao, Liwen Zhang, Houwei Zheng, Ziyang Sun, Chengchen Guo, Xiaoqian Hong, Yang Zhu, Yajun Zhang, Ying Xiao, Teresa G Valencak, Tanchen Ren*, Daxi Ren* Biomater. Res. 27, 6 (2023)


52. Molecular Design and Preparation of Protein-based Soft Ionic Conductors with Tunable Properties

Xin Yu†, Yang Hu†, Haoyuan Shi†, Ziyang Sun, Jinghang Li, Haoran Liu, Hao Lyu, Jiujie Xia, Jingda Meng, Xingyu Lu, Jingjie Yeo*, Qiyang Lu*, Chengchen Guo*, ACS Appl. Mater. Interfaces 14, 42, 48061–48071 (2022)


51. Degradable silk-based soft actuator with magnetic responsiveness

Niping Deng, Jinghang Li, Hao Lyu, Ruochuan Huang, Haoran Liu, Chengchen Guo*, J. Mater. Chem. B 10, 7650-7660 (2022)

Journal of Materials Chemistry B 2022 Emerging Investigators Themed Issue


50. Supertough and Highly Stretchable Silk Protein-based Films with Controlled Biodegradability

Hao Lyu, Jinghang Li, Zhechen Yuan, Haoran Liu, Ziyang Sun, Rui Jiang, Xin Yu, Yi Hu, Ying Pei, Jie Ding, Yi Shen*, Chengchen Guo*, Acta Biomaterialia 153, 149–158 (2022)48. Scalable Milk-derived Whey Protein Hydrogel as Implantable Biomaterial

Ziyi Hu, Wangbei Cao, Liyin Shen, Ziyang Sun, Kang Yu, Qinchao Zhu, Tanchen Ren, Liwen Zhang, Houwei Zheng, Changyou Gao*, Yong He, Chengchen Guo*, Yang Zhu*, Daxi Ren*, ACS Appl. Mater. Interfaces , 14, 25, 28501–28513 (2022)


47. Revealing the aggregation behaviors of mesostructured collagen by the evaluation of reconstituted collagen performance

Lu Wang, Hao Lyu, Xinyuan Zhang, Yuelong Xiao, Aofei Li, Zhengxin Ma, Chengchen Guo*, Ying Pei*, Food Hydrocoll. 130, 107700 (2022)


46. Chemical Modification of Silk Proteins: Current Status and Future Prospects

Haoran Liu, Ziyang Sun*, Chengchen Guo*, Adv. Fiber Mater. 4, 705–719 (2022) (invited)


45. Processing-Structure-Properties Relationships of Glycerol-Plasticized Silk Films

Hao Lyu, Ziyang Sun, Yang Liu, Xin Yu*, Chengchen Guo*,  Molecules 27, 1339 (2022) (invited)


44. Silk Protein-Based Volatile Threshold Switching Memristors for Neuromorphic Computing

Momo Zhao, Saisai Wang, Dingwei Li, Rui Wang, Fanfan Li, Mengqi Wu, Kun Liang, Huihui Ren, Xiaorui Zheng, Chengchen Guo, Xiaohua Ma, Bowen Zhu*, Hong Wang*, Yue Hao, Adv. Electron. Mater. 2101139 (2022)


43. Radially Aligned Porous Silk Fibroin Scaffolds as Functional Templates for Engineering Human Biomimetic Hepatic Lobules

Xiuli Wang†*, Chengchen Guo†, Lina Guo, Ming Liu, Yizhe Song, Hui Jiao, Xiaoqing Wei, Zinan Zhao, David Kaplan*, ACS Appl. Mater. Interfaces 14, 201-213 (2022)


42. Emerging Biopolymer-based Bioadhesives

Jinghang Li, Xin Yu, Eduardo Enciso Martinez, Jiaqing Zhu, Ting Wang, Shengwei Shi, Su Ryon Shin, Shabir Hassan*, Chengchen Guo*, Macromol. Biosci. 2100340 (2021)


41. Antiviral Electrospun Polymer Composites: Recent Advances and Opportunities for Tackling COVID-19

Jinghang Li, Wenzhao Wang, Rui Jiang, Chengchen Guo*, Front. Mater. 8, 773205 (2021)


40. Editorial: Silk-Based Functional Biomaterials

Chengchen Guo*, Shengjie Ling*, Chunmei Li*, Antonella Motta*, Joaquim Miguel Oliveira*, Front. Bioeng. Biotechnol. 9, 583 (2021)


39. Recent Advances in 3D Printing with Protein-Based Inks

Xuan Mu, Francesca Agostinacchio, Ning Xiang, Ying Pei, Yousef Khan, Chengchen Guo, Peggy Cebe, Antonella Motta, David Kaplan*, Progress in Polymer Science 115, 101375 (2021)


38. Spinning regenerated silk fibers with improved toughness by plasticizing with low molecular weight silk

Ya Yao, Benjamin Allardyce*, Rangam Rajkhowa, Chengchen Guo, Xuan Mu, Dylan Hegh, Jizhen Zhang, Peter Lynch, Xungai Wang, David Kaplan, Joselito, Razal*, Biomacromolecules 22, 2, 788–799 (2021)


37. Liquid Exfoliated Mesostructured Collagen from the Bovine Achilles Tendon as Building Blocks of Collagen Membranes

Ying Pei, Kathryn E. Jordan, Ning Xiang, Rachael N. Parker, Xuan Mu, Luan Zhang, Zhibin Feng, Ying Chen, Chunmei Li, Chengchen Guo*, Keyong Tang*, David L. Kaplan*, ACS Appl. Mater. Interfaces 13, 2, 3186–3198 (2021)


36. Protein composites from silkworm cocoons as versatile biomaterials

Feng Wang†, Chengchen Guo†, Chunmei Li, Ping Zhao, Qingyou Xia*, David L. Kaplan*, Acta Biomaterialia 121, 101375 (2021)


Prior to Westlake

35. Haley L. Swanson, Chengchen Guo, Michael Cao, Bennett Addison, Gregory P. Holland*, Probing the Binding Modes and Dynamics of Histidine on Fumed Silica Surfaces by Solid-state NMR. Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 20349-20361 (2020)

34. Yushu Wang, Wenwen Huang, Yu Wang, Xuan Mu, Shengjie Ling, Haipeng Yu, Wenshuai Chen, Chengchen Guo, Matthew Watson, Yingjie Yu, Lauren D. Black, Meng Li, Fiorenzo G. Omenetto, Chunmei Li*, David L. Kaplan*, Stimuli-responsive composite biopolymer actuators with selective spatial deformation behavior. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A 117, 14602-14608 (2020)

33. Chengchen Guo, Chunmei Li, David L. Kaplan*, Enzymatic Degradation of Bombyx mori Silk Materials: A Review. Biomacromolecules 21, 5, 1678-1686 (2020)

32. Rachael N. Parker, Dana M. Cairns, Wenyao A. Wu, Kathryn Jordan, Chengchen Guo, Wenwen Huang, Zaira Martin-Moldes, David L. Kaplan*, Smart Material Hydrogel Transfer Devices Fabricated with Stimuli-Responsive Silk-Elastin-Like Proteins. Adv. Healthcare. Mater. 2000266 (2020)

31. Ying Chen†, Chengchen Guo†, Eleana Manousiouthakis, Xiuli Wang, Dana M. Cairns, Terrence Roh, Chuang Du, David L. Kaplan*, Bi-layered Tubular Microfiber Scaffolds as Functional Templates for Engineering Human Intestinal Smooth Muscle Tissue. Adv. Funct. Mater. 2000543 (2020)

30. Chengchen Guo, Chunmei Li, Xuan Mu, David L. Kaplan*, Engineering Silk Materials: From Natural Spinning to Artificial Processing. Appl. Phys. Rev. 7, 011313 (2020)

29. Chengchen Guo†, Chunmei Li†*, Hiep V. Vu, Philip Hanna, Aron Lechtig, Yimin Qiu, Xuan Mu, Shengjie Ling, Ara Nazarian, Samuel Lin, David L. Kaplan*, Thermoplastic Moulding of Regenerated Silk. Nat. Mater. 19, 102-108 (2020)

28. Chunmei Li†*, Chengchen Guo†, Vincent Fitzpatrick, Ahmed Ibrahim, Myrthe Zwierstra, Philip Hanna, Aron Lechtig, Ara Nazarian, Samuel Lin, and David Kaplan*, Design of biodegradable implantable devices towards clinical translation. Nat. Rev. Mater. 5, 61-81 (2020)

27. Xiuli Wang*, Chengchen Guo, Ying Chen, Lorenzo Tozzi, Sophia Szymkowiak, Chunmei Li, David L. Kaplan*, Developing A Self-organized Tubulogenesis Model of Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cells in vitro. J. Biomed. Mater. Res. A 3, 795-804 (2020)

26. Xuan Mu, Yu Wang, Chengchen Guo, Yamin Li, Shengjie Ling, Wenwen Huang, Peggy Cebe, Huan-Hsuan Hsu, Fabio De Ferrari, Xiaocheng Jiang, Qiaobing Xu, Alessandra Balduini, Fiorenzo G. Omenetto, David L. Kaplan*, 3D Printing of Silk Protein Structures by Aqueous Solvent‐Directed Molecular Assembly. Macromol. Biosci. 2020,20, 1900191 (2020)

25. Palash Mondal*, Chengchen Guo, Jeffery L. Yarger*, Water Soluble Gold-polyaniline Nanocomposite: A Substrate for Surface-Enhanced Raman Scattering and Catalyst for Dye Degradation. Arab. J. Chem. 13, 4009 (2020)

24. Terrence Roh, Ying Chen, Harry Paul, Chengchen Guo, David L. Kaplan*, 3D Bioengineered Tissue Model of the Large Intestine to Study Inflammatory Bowel Disease. Biomaterials 225, 119517. (2019)

23. Siwei Zhao, Chengchen Guo, Allison Kumarasena, Fiorenzo G. Omenetto, David L. Kaplan*, 3D Printing of Functional Microalgal Silk Structures for Environmental Applications. ACS Biomater. Sci. Eng. 5, 4808 (2019)

22. Xiuxia Sun, Zhao Liu, Sha Zhao, Xiaojun Xu, Shenlin Wang, Chengchen Guo, Jianxi Xiao*, A Self-assembling Collagen Mimetic Peptide System to Simultaneously Characterize the Effects of Osteogenesis Imperfecta Mutations on Conformation, Assembly and Activity. J. Mater. Chem. B 7, 3201 (2019)

21. Geraldine Polido, Xiangyan Shi, Dian Xu, Chengchen Guo, Rich Thai, Joseph P Patterson, Nathan C Gianneschi, Thomas M Suchyna, Frederick Sachs, Gregory P Holland*, Investigating the Interaction of Grammostola rosea Venom Peptides and Model Lipid Bilayers with Solid-state NMR and Electron Microscopy Techniques. Biochim. Biophys. Acta, Biomembranes 1861, 151 (2019)

20. Morgan J. Hawker, Chengchen Guo, Fiorenzo G. Omenetto, David L. Kaplan*, Solvent-free Strategy to Encapsulate Degradable, Implantable Metals in Silk Fibroin. ACS Applied Bio Materials 1, 1677 (2018)

19. Russell Urie, Chengchen Guo, Deepanjan Ghosh, Mitzi Thelakkaden, Valerie Wong, Jung Keun Lee, Jacquelyn Kilbourne, Jeffery Yarger, Kaushal Rege*, Rapid Soft Tissue Approximation and Repair using Laser-Activated Nanosealants. Adv. Funct. Mat. 28, 1802874 (2018)

18. Dong An*, Chengchen Guo, Yanan Chen, Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Mixtures Using Diffusion-Ordered NMR Spectroscopy and Adsorption by Powdered Activated Carbon and Biochar. Materials 11, 460 (2018)

17. Chengchen Guo*, Jin Zhang, Jacob S Jordan, Xungai Wang, Robert W Henning, Jeffery L Yarger*, Structural Comparison of Various Silkworm Silks: An Insight into the Structure-Property Relationship. Biomacromolecules 19, 906 (2018)

16. Chengchen Guo*, Jeffery L Yarger*, Characterizing Gold Nanoparticles by NMR Spectroscopy. Magn. Reson. Chem. 11, 1074 (2018)

15. Chengchen Guo, Jin Zhang*, Wang Xungai, Anh Tuan Nguyen, Xiang Yang Liu, David L Kaplan*, Comparative Study of Strain-Dependent Structural Changes of Silkworm Silks: Insight into the Structural Origin of Strain-Stiffening. Small 13, 1702266 (2017)

14. Daniel Finkelstein-Shapiro, Maxime Fournier, Dalvin Méndez-Hernández, Chengchen Guo, Monica Calatayud, Thomas A. Moore, Ana L. Moore, Devens Gust, Jeffery L. Yarger, Valdimiro Mujica*, Understanding Iridium Oxide Nanoparticle Surface Sites by their Interaction with Catechol. Phys. Chem. Chem. Phys19, 16151 (2017)

13. Chengchen Guo*, Jacob S. Jordan, Jeffery L. Yarger, Gregory P. Holland*, Highly Efficient Fumed Silica Nanoparticles for Peptide Bond Formation: Converting Alanine to Alanine Anhydride. ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 17653. (2017)

12. Geoffrey M. Gray, Arjan van der Vaart, Chengchen Guo, Justin Jones, David Onofrei, Brian R. Cherry, Randolph V. Lewis, Jeffery L. Yarger, Gregory P. Holland*, Secondary Structure Adopted by the Gly-Gly-X Repetative Regions of Dragline Spider Silk, Int. J. Mol. Sci. 17, 2023 (2016)

11. Daniel Finkelstein-Shapiro, Stephen K. Davidowski, Paul Lee, Chengchen Guo, Gregory P. Holland, Tijian Rajh, Valdimiro Mujica, Kimberly A. Gray, Jeffery L. Yarger, Monica Calatayud*, Direct Evidence of Chelated Geometry of Catechol on TiO2 by a Combined Solid-state NMR and DFT Study. J. Phys. Chem. C 120, 23625 (2016)

10. Chengchen Guo, Gregory P. Holland, Jeffery L. Yarger*, Lysine-capped Silica Nanoparticles: A solid-state NMR Spectroscopy Study. MRS Advance 31, 2261 (2016)

9. Chengchen Guo, Gregory P. Holland*, Alanine Adsorption and Thermal Condensation at the Interface of Fumed Silica Nanoparticles: A Solid-state NMR Investigation. J. Phys. Chem. C 119, 25663 (2015)

8. Carmen Guzman, Rafael Calderon, Zhong Li, Shiori Yamazaki, Samuel Peurifoy, Chengchen Guo, Stephen Davidowski, Mercedes Mazza, Xu Han, Gregory Holland, Amy Scott, Adam Braunschweig*, Extended Charge Carrier Lifetimes in Hierarchical Donor-Acceptor Supramolecular Polymer Films. J. Phys. Chem. C 119, 19584 (2015)

7. Dian Xu, Chengchen Guo, Gregory P. Holland*, Probing the Impact of Acidification on Spider Silk Assembly Kinetics. Biomacromolecules 16, 2072 (2015)

6. Haobo Chen, Morgan Kelly, Chengchen Guo, Jeffery L. Yarger, Lenore L. Dai*, Adsorption and Release of Surfactant into and from Multifunctional Zwitterionic Poly(NIPAm-co-DMAPMA-co-AAc) Microgel Particles. J. Colloid Interface Sci. 449, 332 (2015)

5. Chengchen Guo, Genevieve N. Hall, John B. Addison, Jeffery L. Yarger*, Gold Nanoparticle-doped Silk Film as Biocompatible SERS substrate. RSC Adv. 5, 1937 (2015)

4. Chengchen Guo, Gregory P. Holland*, Investigating Lysine Adsorption on Fumed Silica Nanoparticles. J. Phys. Chem. C 118, 25792 (2014)

3. Chunhong Yu, Lili Zhu, Rongchun Zhang, Xiaoliang Wang, Chengchen Guo, Pingchuan Sun, Gi Xue*, Investigation on the Mechanism of the Synthesis of Gold(I) Thiolate Complexes by NMR. J. Phys. Chem. C 118, 10434 (2014)

2. Xiangyan Shi, Chengchen Guo, Gregory P. Holland*, NMR Characterization of Spider Venom Neurotoxin Structure and Interactions with Lipid Bilayers. Biophysical J. 106, 294A (2014)

1. Lili Zhu, Chen Zhang, Chengchen Guo, Xiaoliang Wang, Pingchuan Sun, Dongshan Zhou, Wei Chen, Gi Xue*, New Insight into Intermediate Precursors of Brust-Schiffrin Gold Nanoparticles Synthesis. J. Phys. Chem. C 117, 11399 (2013)


Book Chapters

Chengchen Guo, Chapter 6: Insect and animal-originated fibres: silk and wool. Fundamentals of Natural Fibres and Textiles, 1st Edition, Elsevier (2021)

Chengchen Guo, Jeffery L. Yarger, Chapter 18: NMR Characterization of Silk. NMR Methods for Characterization of Synthetic and Natural PolymersRoyal Society of Chemistry (2019)

Website Built by WordPress.com.

%d bloggers like this: