Publications

(† Equal contribution, * Corresponding)   Google Scholar

Journal Articles

2022

51. Niping Deng, Jinghang Li, Hao Lyu, Ruochuan Huang, Haoran Liu, Chengchen Guo*, Degradable silk-based soft actuator with magnetic responsiveness. (in revision)

50. Hao Lyu, Jinghang Li, Zhechen Yuan, Haoran Liu, Ziyang Sun, Rui Jiang, Xin Yu, Yi Hu, Ying Pei, Jie Ding, Yi Shen*, Chengchen Guo*, Supertough and Highly Stretchable Silk Protein-based Films with Controlled Biodegradability. (in revision)

49. Meiwen Chen†, Rui Jiang†, Niping Deng, Xiumin Zhao, Xiangjuan Li*, Chengchen Guo*, Natural Polymer-Based Scaffolds for Soft Tissue Repair. Front. Bioeng. Biotechnol. 10, 954699

48. Ziyi Hu, Wangbei Cao, Liyin Shen, Ziyang Sun, Kang Yu, Qinchao Zhu, Tanchen Ren, Liwen Zhang, Houwei Zheng, Changyou Gao*, Yong He, Chengchen Guo*, Yang Zhu*, Daxi Ren*, Scalable Milk-derived Whey Protein Hydrogel as Implantable Biomaterial. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 25, 28501–28513

47. Lu Wang, Hao Lyu, Xinyuan Zhang, Yuelong Xiao, Aofei Li, Zhengxin Ma, Chengchen Guo*, Ying Pei*, Revealing the Aggregation Behaviors of Mesostructured Collagen by the Evaluation of Reconstituted Collagen Performance. Food Hydrocoll. 2022, 130, 107700

46. Haoran Liu, Ziyang Sun*, Chengchen Guo*, Chemical Modification of Silk Proteins: Current Status and Future Prospects. Adv. Fiber Mater. 2022 (invited)

45. Hao Lyu, Ziyang Sun, Yang Liu, Xin Yu*, Chengchen Guo*,  Processing-Structure-Properties Relationships of Glycerol-Plasticized Silk Films. Molecules 2022, 27, 1339 (invited)

44. Momo Zhao, Saisai Wang, Dingwei Li, Rui Wang, Fanfan Li, Mengqi Wu, Kun Liang, Huihui Ren, Xiaorui Zheng, Chengchen Guo, Xiaohua Ma, Bowen Zhu*, Hong Wang*, Yue Hao,  Silk Protein-Based Volatile Threshold Switching Memristors for Neuromorphic Computing. Adv. Electron. Mater. 2022, 2101139

43. Xiuli Wang†*, Chengchen Guo†, Lina Guo, Ming Liu, Yizhe Song, Hui Jiao, Xiaoqing Wei, Zinan Zhao, David Kaplan*, Radially Aligned Porous Silk Fibroin Scaffolds as Functional Templates for Engineering Human Biomimetic Hepatic Lobules. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 201-213

2021

42. Jinghang Li, Xin Yu, Eduardo Enciso Martinez, Jiaqing Zhu, Ting Wang, Shengwei Shi, Su Ryon Shin, Shabir Hassan*, Chengchen Guo*, Emerging Biopolymer-based Bioadhesives. Macromol. Biosci. 2021, 2100340

41. Jinghang Li, Wenzhao Wang, Rui Jiang, Chengchen Guo*, Antiviral Electrospun Polymer Composites: Recent Advances and Opportunities for Tackling COVID-19. Front. Mater. 2021, 8, 773205

40. Chengchen Guo*, Shengjie Ling*, Chunmei Li*, Antonella Motta*, Joaquim Miguel Oliveira*, Editorial: Silk-Based Functional Biomaterials. Front. Bioeng. Biotechnol. 2021, 9, 583

39. Xuan Mu, Francesca Agostinacchio, Ning Xiang, Ying Pei, Yousef Khan, Chengchen Guo, Peggy Cebe, Antonella Motta, David Kaplan*, Recent Advances in 3D Printing with Protein-Based Inks. Progress in Polymer Science 2021,115,101375

38. Ya Yao, Benjamin Allardyce*, Rangam Rajkhowa, Chengchen Guo, Xuan Mu, Dylan Hegh, Jizhen Zhang, Peter Lynch, Xungai Wang, David Kaplan, Joselito, Razal*, Spinning regenerated silk fibers with improved toughness by plasticizing with low molecular weight silk. Biomacromolecules 2021, 22, 2, 788–799

37. Ying Pei, Kathryn E. Jordan, Ning Xiang, Rachael N. Parker, Xuan Mu, Luan Zhang, Zhibin Feng, Ying Chen, Chunmei Li, Chengchen Guo*, Keyong Tang*, David L. Kaplan*, Liquid Exfoliated Mesostructured Collagen from the Bovine Achilles Tendon as Building Blocks of Collagen Membranes. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 2, 3186–3198

36. Feng Wang†, Chengchen Guo†, Chunmei Li, Ping Zhao, Qingyou Xia*, David L. Kaplan*, Protein composites from silkworm cocoons as versatile biomaterials. Acta Biomaterialia 2021, 121, 101375


Prior to Westlake

35. Haley L. Swanson, Chengchen Guo, Michael Cao, Bennett Addison, Gregory P. Holland*, Probing the Binding Modes and Dynamics of Histidine on Fumed Silica Surfaces by Solid-state NMR. Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 20349-20361

34. Yushu Wang, Wenwen Huang, Yu Wang, Xuan Mu, Shengjie Ling, Haipeng Yu, Wenshuai Chen, Chengchen Guo, Matthew Watson, Yingjie Yu, Lauren D. Black, Meng Li, Fiorenzo G. Omenetto, Chunmei Li*, David L. Kaplan*, Stimuli-responsive composite biopolymer actuators with selective spatial deformation behaviorProc. Natl. Acad. Sci. U.S.A 2020, 117, 14602-14608

33. Chengchen Guo, Chunmei Li, David L. Kaplan*, Enzymatic Degradation of Bombyx mori Silk Materials: A ReviewBiomacromolecules 2020, 21, 5, 1678-1686

32. Rachael N. Parker, Dana M. Cairns, Wenyao A. Wu, Kathryn Jordan, Chengchen Guo, Wenwen Huang, Zaira Martin-Moldes, David L. Kaplan*, Smart Material Hydrogel Transfer Devices Fabricated with Stimuli-Responsive Silk-Elastin-Like Proteins. Adv. Healthcare. Mater. 2020, 2000266.

31. Ying Chen†, Chengchen Guo†, Eleana Manousiouthakis, Xiuli Wang, Dana M. Cairns, Terrence Roh, Chuang Du, David L. Kaplan*, Bi-layered Tubular Microfiber Scaffolds as Functional Templates for Engineering Human Intestinal Smooth Muscle TissueAdv. Funct. Mater. 2020, 2000543.

30. Chengchen Guo, Chunmei Li, Xuan Mu, David L. Kaplan*, Engineering Silk Materials: From Natural Spinning to Artificial ProcessingAppl. Phys. Rev. 2020, 7, 011313

29. Chengchen Guo†, Chunmei Li†*, Hiep V. Vu, Philip Hanna, Aron Lechtig, Yimin Qiu, Xuan Mu, Shengjie Ling, Ara Nazarian, Samuel Lin, David L. Kaplan*, Thermoplastic Moulding of Regenerated SilkNat. Mater. 2020, 19, 102-108.

28. Chunmei Li†*, Chengchen Guo†, Vincent Fitzpatrick, Ahmed Ibrahim, Myrthe Zwierstra, Philip Hanna, Aron Lechtig, Ara Nazarian, Samuel Lin, and David Kaplan*, Design of biodegradable implantable devices towards clinical translationNat. Rev. Mater. 2020, 5, 61-81.

27. Xiuli Wang*, Chengchen Guo, Ying Chen, Lorenzo Tozzi, Sophia Szymkowiak, Chunmei Li, David L. Kaplan*, Developing A Self-organized Tubulogenesis Model of Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cells in vitroJ. Biomed. Mater. Res. A 2020, 3, 795-804.

26. Xuan Mu, Yu Wang, Chengchen Guo, Yamin Li, Shengjie Ling, Wenwen Huang, Peggy Cebe, Huan-Hsuan Hsu, Fabio De Ferrari, Xiaocheng Jiang, Qiaobing Xu, Alessandra Balduini, Fiorenzo G. Omenetto, David L. Kaplan*, 3D Printing of Silk Protein Structures by Aqueous Solvent‐Directed Molecular AssemblyMacromol. Biosci. 2020, 20, 1900191.

25. Palash Mondal*, Chengchen Guo, Jeffery L. Yarger*, Water Soluble Gold-polyaniline Nanocomposite: A Substrate for Surface-Enhanced Raman Scattering and Catalyst for Dye DegradationArab. J. Chem. 2020, 13, 4009.

24. Terrence Roh, Ying Chen, Harry Paul, Chengchen Guo, David L. Kaplan*, 3D Bioengineered Tissue Model of the Large Intestine to Study Inflammatory Bowel DiseaseBiomaterials 2019, 225, 119517.

23. Siwei Zhao, Chengchen Guo, Allison Kumarasena, Fiorenzo G. Omenetto, David L. Kaplan*, 3D Printing of Functional Microalgal Silk Structures for Environmental ApplicationsACS Biomater. Sci. Eng. 2019, 5, 4808.

22. Xiuxia Sun, Zhao Liu, Sha Zhao, Xiaojun Xu, Shenlin Wang, Chengchen Guo, Jianxi Xiao*, A Self-assembling Collagen Mimetic Peptide System to Simultaneously Characterize the Effects of Osteogenesis Imperfecta Mutations on Conformation, Assembly and ActivityJ. Mater. Chem. B 2019, 7, 3201.

21. Geraldine Polido, Xiangyan Shi, Dian Xu, Chengchen Guo, Rich Thai, Joseph P Patterson, Nathan C Gianneschi, Thomas M Suchyna, Frederick Sachs, Gregory P Holland*, Investigating the Interaction of Grammostola rosea Venom Peptides and Model Lipid Bilayers with Solid-state NMR and Electron Microscopy TechniquesBiochim. Biophys. Acta, Biomembranes 2019, 1861, 151.

20. Morgan J. Hawker, Chengchen Guo, Fiorenzo G. Omenetto, David L. Kaplan*, Solvent-free Strategy to Encapsulate Degradable, Implantable Metals in Silk FibroinACS Applied Bio Materials 2018, 1, 1677.

19. Russell Urie, Chengchen Guo, Deepanjan Ghosh, Mitzi Thelakkaden, Valerie Wong, Jung Keun Lee, Jacquelyn Kilbourne, Jeffery Yarger, Kaushal Rege*, Rapid Soft Tissue Approximation and Repair using Laser-Activated NanosealantsAdv. Funct. Mat. 2018, 28, 1802874.

18. Dong An*, Chengchen Guo, Yanan Chen, Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Mixtures Using Diffusion-Ordered NMR Spectroscopy and Adsorption by Powdered Activated Carbon and Biochar. Materials 2018, 11, 460.

17. Chengchen Guo*, Jin Zhang, Jacob S Jordan, Xungai Wang, Robert W Henning, Jeffery L Yarger*, Structural Comparison of Various Silkworm Silks: An Insight into the Structure-Property RelationshipBiomacromolecules 2018, 19, 906. (* Co-corresponding author)

16. Chengchen Guo*, Jeffery L Yarger*, Characterizing Gold Nanoparticles by NMR SpectroscopyMagn. Reson. Chem. 2018, 11, 1074. (* Co-corresponding author)

15. Chengchen Guo, Jin Zhang*, Wang Xungai, Anh Tuan Nguyen, Xiang Yang Liu, David L Kaplan*, Comparative Study of Strain-Dependent Structural Changes of Silkworm Silks: Insight into the Structural Origin of Strain-StiffeningSmall 2017, 13, 1702266.

14. Daniel Finkelstein-Shapiro, Maxime Fournier, Dalvin Méndez-Hernández, Chengchen Guo, Monica Calatayud, Thomas A. Moore, Ana L. Moore, Devens Gust, Jeffery L. Yarger, Valdimiro Mujica*, Understanding Iridium Oxide Nanoparticle Surface Sites by their Interaction with CatecholPhys. Chem. Chem. Phys2017, 19, 16151.

13. Chengchen Guo*, Jacob S. Jordan, Jeffery L. Yarger, Gregory P. Holland*, Highly Efficient Fumed Silica Nanoparticles for Peptide Bond Formation: Converting Alanine to Alanine AnhydrideACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 17653. (* Co-corresponding author)

12. Geoffrey M. Gray, Arjan van der Vaart, Chengchen Guo, Justin Jones, David Onofrei, Brian R. Cherry, Randolph V. Lewis, Jeffery L. Yarger, Gregory P. Holland*, Secondary Structure Adopted by the Gly-Gly-X Repetative Regions of Dragline Spider SilkInt. J. Mol. Sci. 2016, 17, 2023.

11. Daniel Finkelstein-Shapiro, Stephen K. Davidowski, Paul Lee, Chengchen Guo, Gregory P. Holland, Tijian Rajh, Valdimiro Mujica, Kimberly A. Gray, Jeffery L. Yarger, Monica Calatayud*, Direct Evidence of Chelated Geometry of Catechol on TiO2 by a Combined Solid-state NMR and DFT StudyJ. Phys. Chem. C 2016, 120, 23625.

10. Chengchen Guo, Gregory P. Holland, Jeffery L. Yarger*, Lysine-capped Silica Nanoparticles: A solid-state NMR Spectroscopy StudyMRS Advance 2016, 31, 2261.

9. Chengchen Guo, Gregory P. Holland*, Alanine Adsorption and Thermal Condensation at the Interface of Fumed Silica Nanoparticles: A Solid-state NMR InvestigationJ. Phys. Chem. C 2015, 119, 25663. 

8. Carmen Guzman, Rafael Calderon, Zhong Li, Shiori Yamazaki, Samuel Peurifoy, Chengchen Guo, Stephen Davidowski, Mercedes Mazza, Xu Han, Gregory Holland, Amy Scott, Adam Braunschweig*, Extended Charge Carrier Lifetimes in Hierarchical Donor-Acceptor Supramolecular Polymer FilmsJ. Phys. Chem. C 2015, 119, 19584.

7. Dian Xu, Chengchen Guo, Gregory P. Holland*, Probing the Impact of Acidification on Spider Silk Assembly KineticsBiomacromolecules 2015, 16, 2072. 

6. Haobo Chen, Morgan Kelly, Chengchen Guo, Jeffery L. Yarger, Lenore L. Dai*, Adsorption and Release of Surfactant into and from Multifunctional Zwitterionic Poly(NIPAm-co-DMAPMA-co-AAc) Microgel ParticlesJ. Colloid Interface Sci. 2015, 449, 332.

5. Chengchen Guo, Genevieve N. Hall, John B. Addison, Jeffery L. Yarger*, Gold Nanoparticle-doped Silk Film as Biocompatible SERS substrateRSC Adv. 2015, 5, 1937. 

4. Chengchen Guo, Gregory P. Holland*, Investigating Lysine Adsorption on Fumed Silica NanoparticlesJ. Phys. Chem. C 2014, 118, 25792.

3. Chunhong Yu, Lili Zhu, Rongchun Zhang, Xiaoliang Wang, Chengchen Guo, Pingchuan Sun, Gi Xue*, Investigation on the Mechanism of the Synthesis of Gold(I) Thiolate Complexes by NMRJ. Phys. Chem. C 2014, 118, 10434.

2. Xiangyan Shi, Chengchen Guo, Gregory P. Holland*, NMR Characterization of Spider Venom Neurotoxin Structure and Interactions with Lipid BilayersBiophysical J. 2014, 106, 294A

1. Lili Zhu, Chen Zhang, Chengchen Guo, Xiaoliang Wang, Pingchuan Sun, Dongshan Zhou, Wei Chen, Gi Xue*, New Insight into Intermediate Precursors of Brust-Schiffrin Gold Nanoparticles SynthesisJ. Phys. Chem. C 2013, 117, 11399.

Book Chapters

Chengchen Guo, Chapter 6: Insect and animal-originated fibres: silk and wool. Fundamentals of Natural Fibres and Textiles, 1st Edition, Elsevier (2021)

Chengchen Guo, Jeffery L. Yarger, Chapter 18: NMR Characterization of Silk. NMR Methods for Characterization of Synthetic and Natural PolymersRoyal Society of Chemistry (2019)