Group Pictures

Summer 2021 at Westlake University (Yunqi Campus)
From left: Jinghang Li, Ziyang Sun, Rui Jiang, Hao Lyu, Xin Yu, Chengchen Guo

Lab Show